Kültür Dizisi
Kitap Listesi

 

 

 

İntihar

 

Emile Durkheim

 

Emile Durkheim (1858-1917), 20. Yüzyıl toplumbilimcileri arasında önemli biryeri olanb ilim adamıdır. Toplumbiliminin kendine özgü konusu, yöntemi ve uygulama teknikleri üzerine uygulamalı birçok çalışma yapmıştır. 1896`da kurup 1913`e değin yayımını sürdüğü I`Annee Socioloque dergisindeki incelemeleri özellikle anılmaya değerdir. Bu katkıları nedeniyle her toplumbilim öğrencisi ve öğreticisi için vazgeçilmez bir kaynak olma özelliğini her zaman koruyacaktır.

Çeviren: Prof. Dr. Özer Ozankaya | Yayın Yılı: 2010 |480 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754067484 | Dili: TÜRKÇE

————————————————————————————————————————————————–

 

 

Toplumsal İşbölümü

 

Emile Durkheim

 

Emile Durkheim, toplumbilimsel düşünce ve araştırma alanının en büyüklerinden birisidir. Toplumbilime temel yapmayı amaçladığı bilimsel insan, toplum ve dünya anlayışının önemi azalmak bir yana artagelmiştir. Bugün de toplum üzerinde düşünen ve toplumsal sorunlara ilgi duyan herkesin incelemesi gereken yapıtlarından olan Toplumsal işbölümü`nde şu ana düşünceleri vurgulamaktadır. Eğer toplumbilim insanların özgürlük, eşitlik ve gönencine hizmet etmezse, bir dakikalık bir inceleme zahmetine bile değmez; toplumbilimin toplum düzeninin oluşumuna yapabileceği katkılar engellenmemelidir. Bütün uygarlık ögeleri içinde ahlaki bir nitelik gösteren, -belli koşullar altında- yalnız bilimdir. Bilim, vicdanın en yüksek olgunluk aşamasına ulaşmış biçiminden başka bir şey değildir. Toplumların bugüm içinde bulundukları koşullarda yaşayabilmeleri, hem bireysel hem de toplumsal bilinç alanının genişleyip aydınlanmasına bağlıdır. Bir bilinç ne kadar bilgisizlik karanlığında ise değişime de o denli karşı çıkar. Buna karşılık bilgiyle aydınlanmış bir bilinç, kendisini daha önceden bu değişim gereğine hazırlamasını bilir. İşte bundan dolayı bilimin kılavuzluğundaki zekanın toplumsal yaşamın akışında gittikçe daha büyük bir yer tutması zorunlu olmaktadır.

Çeviren: Prof. Dr. Özer Ozankaya | Yayın Yılı: 2010 |480 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754068122 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri

 

Emile Durkheim

 

Emile Durkheim`ı toplumbilimin önde gelen kurucularından birisi yapan üç temel yapıtından İntihar ile Toplumsal İşbölümü`nü daha önce yayınlamıştık. Üçüncü yapıtı olan Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri`ni de yine Prof. Dr. Özer Ozankaya`nın Fransızca aslından yaptığı eksiksiz çevirisiyle okurlarımıza sunuyor, bu önemli çevirinin de okurlarımız tarafından ilgiyle karşılanacağını umuyoruz. İlk kez 1912`de Fransa`da Les formes élémentaires de la vie religieuse adıyla basılan bu yapıtında Durkheim, bilim ile ahlak ve din arasında, çoğunlukla kabul edildiği üzere bir karşıtlık bulunmak şöyle dursun, insan etkinliğinin bu iki değişik biçiminin gerçekte tek ve aynı kaynaktan çıktığını, yine `dolaylı ve doğrudan kanıtlama` yönteminin kullanılışının seçkin örneklerini vererek sergilemektedir.

Çeviren: Prof. Dr. Özer Ozankaya | Yayın Yılı: 2010 |616 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754068755 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Toplumbilimsel Yazılar Seçme Metinler

 

Karl Marx

 

Marx, bugün bile tümden ortadan kalkmamış olan bir toplumbilim okulunun eleştirisini yapmaktadır, Toplumu tek bir konu olarak düşünmek, onu yanlış ele almak, spekülatif olarak ele almak olur. Marx`a göre toplum, bireylerarası ilişkileri ve etkileşimleri anlatır. O`na göre bu karşılıklı etkileşimlerin en önemlileri, maddi üretim alaranda yer alanların, ya da başka bir deyişle insan emeğinin toplumsal sürecidir. Ulaştığımız sonuç üretim, dağılım, değişim ve tüketimin birbirinin aynı oldukları değil, ama hepsinin bir bütünün öğeleri, bir birliğin ayrımlar; olduğu sonucudur. Üretim üstün yeri.tutar,.. Süreç üretim noktasından sürekli olarak yeniden başlar… ama değişik öğeler arasında karşılıklı etkileşme vardır. Bu her organik bütünde böyledir.

Çeviren: Prof. Dr. Özer Ozankaya | Yayın Yılı: 2010 |208 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754067996| Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı

 

Max Weber

 

Max Weber`in toplumbilimsel kuramının en tam ve genel anlatımı, bu kitabında yer almaktadır. Weber, toplumların çok iddialı bir karşılaştırmalı incelemesini yapmak ve çağdaş toplumsal ve ekonomik düzenin kuramsal temellerini ele almak istiyordu. (Gerçekten de kitap, ne yazık ki ölümünde tamamlanmış olmayan Wirtschaft und Gesellschaft – Ekonomi ve Toplum adlı büyük yapıtının birinci cildi olarak yayımlanmıştır.) Weber`in kuramlarını anlama, bilgisinin genişliğini, ilgi alanının kapsamını ve çözümleme gücünü saptama bakımından başvurulabilecek en uygun yapıtı bu cilttir, denebilir.

Çeviren: Prof. Dr. Özer Ozankaya | Yayın Yılı: 2010 |256 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754068764 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Yerinden Yönetim ve Siyaset

 

Prof Dr. Ruşen Keleş

 

Bu yapıtta demokratik yaşamın vazgeçilmez öğeleri olan yerel yönetimler, tüzel, yönetsel ve siyasal boyutlarıyla geniş bir açıdan ele alınııyor. Çok partili siyasal yaşamın zorunlulukları, devletle yerel yönetimler arasındaki ilişkiler, dünyadaki düşünsel gelişmenin, kısaca küreselleşmenin olumlu ve olumsuz etkileri yerel yönetimler açısından değerlendirilmeye çalışılıyor. Türkiye`de yerel yönetimlerle ilgili son yasal düzenlemeler eleştirel bir değerlendirmeye konu yapılıyor. Prof. Dr. Ruşen Keleş, dünyadan veTürkiye`den örnekler vererek, konulara hem kuramsal, hem de uygulama açısından yaklaşıyor. Avrupa Birliği ile olan ilişkiler çerçevesinde yerel demokrasinin önemini vurguluyor. Kırk yıllık bir birikimin ürünü olan Yerinden Yönetim ve Siyaset, bugünün ve yarının kuşaklarına, yerel demokrasi ve yerel özerklik konularına ilişkin gelişme doğrultularını gösteriyor.

| Yayın Yılı: 2011 |560 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754065077 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Ekonomi Üzerine Hemen Herşey

 

John Kenneth Galbraith / Nicole Salinger

 

Harvard Üniversitesi`nin ünlü ekonomi profesörü John Kenneth Galbraith, Küreselleşme ve Özelleştirme sloganlarıyla, sosyalizmin çöküşü kapitalizmin zaferiymiş gibi sunulmak istenen toplum ve ekonomik düzen anlayışının temelindeki serbest pazar savının geçersizliğini ortya koyarak insanlığı uyarma görevini yerine getiren bilim adamlarından biridir. Galbraith`in Ekonomi Üzerine Hemen Herşey adlı kitabının ana görüşü serbest pazar savının boşluğu olduğundan ikinci basımına, Pazar Ekonomisi Masalı ve Gerçekler üst başlığını ekledik. Prof. Dr. Özer Ozankaya`nın çevirisiyle bu önemli kitabı okurlarımıza sunuyoruz.

Çeviren: Prof. Dr. Özer Ozankaya | Yayın Yılı: 2010 |207 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754066708 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Çağdaş İş Dünyası Sözlüğü (3 Cilt) Türkçe – İngilizce /

İngilizce – Türkçe

 

Ali Kılıçlıoğlu / Ender Gürol

 

İş Yaşamının Tüm Alanlarında Kullanılacak Anahtar Sözlük Uluslararası Yazışmalar İçin 250.000 İngilizce 60.000 Türkçe Kelime -Hukuk -Politika -Ekonomi -İşletme -Uluslararası İlişkiler -Pazarlama -Borsa -Bankacılık -Medya -Reklamcılık -Turizm -Muhasebe -Sigorta -Pazar Araştırma -Havacılık -Finans …ve diğer alanlar İngilizce`ye yeni giren uzmanlık terimleriyle bu çapta ayrıntılı, bol örnekli, geniş kapsamlı ilk ve tek sözlük

| Yayın Yılı: 2001 |3507 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754067255 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Toplumbilim

 

Prof. Dr. Özer Ozankaya

 

Prof. Dr. Özer Ozankaya, Toplumbilimin genişletilmiş, güncelleştirilmiş 8. basımında, insan ve toplum gerçeğinin günümüz dünyasındaki temel özelliklerini oluşum, işleyiş ve değişimindeki düzenliliklerle inceliyor. Kitapta şu konular yer alıyor. 1) Toplum yaşamının bilimsel olarak incelenişinin tarihçesi, 2) Bilimsel yöntemin geçerlilik ilkeleri ve toplumsal olaylara uygulanışı, 3) Başlıca toplumbilim dalları, 4) Bireyin toplumsallaşması ve Benliğin Oluşması, 5) Ekin (Kültür) ve ekinsel gelişme,6) Toplumsal yapı, 7) Toplumsal kurumlar, 8) Toplumsal sınıflar, 9) Nüfus olgusu ve Türkiye`deki durum, 10) Yerleşme düzeni ve Türkiye`de köy, kent ve kasabalar, 11) Aile kurumu ve Türk ailesi, 12) Eğitim kurumu ve Türk eğitim düzeni, 13) Ekonomik yaşamın toplumbilimsel yanları, 14) İletişim ve yığın iletişimi, 15) İnanç ve ideolojiler, 16) Toplumsal değişim; gerikalmışlığın toplumbilimi; bilime dayalı bir toplumsal gelişme örneği olarak Türk Devrimi. Ozankaya, Toplumbilim ile 1976 Türk Dil Kurumu Bilim Ödülü`nü kazanmıştır.

| Yayın Yılı: 2007 |672 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754062984 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

 

Atatürk`ün İzinde Bir Arpa Boyu

 

Bahriye Üçok

 

Doğu İslam Toplumu`nu nakilcilikten akılcılığa yöneltmiş olan ve böylece bu topluma çağ değiştirme yolunda ilk adımları attıran Atatürk`ün ölümünden sonra hep izinde olduğumuz söylendi, durdu. Ancak, önce O unutturulmaya çalışıldı: Pullardan, paralardan resimleri kaldırıldı, sonra da devrimlerinden, özellikle devrimlerinin temeli olan laiklikten küçük ama küçümsenemeyecek ödünler verildi: O`nun izindeydik. Çok partili siyasal yaşama geçişimizin ardından ilk çıkan kanun, O`nun ibadetin ulusal dilde yapılması yolunda bir adımı olan Türkçe ezan yerine yeniden Arapça ezanı getiren kanun oldu. Ama iktidara sorarsanız Atatürk`ün izinde idi.

| Yayın Yılı: 2000 |270 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754064674 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

İletişim Nedir?

 

Merih Zıllıoğlu

 

… Elinizdeki kitap bu yönüyle, hem iletişim dalında öğrenim görenlerin, hem de konuyla ilgilenen herkesin yararlanabileceği bir kaynak kitap niteliği taşımakta, Türkçede alanında ilk sayılabilecek bu çalışmanın, iletişim konusunda başka çalışmalara örnek olmasını diliyorum.

| Yayın Yılı: 2003 |303 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754064704 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Alevilerin Siyasal Tarihi

 

Necdet Saraç

 

Kaynaklarının yetersizliğinin yanısıra, araştırmalara referans olan Sünni bakış açısının etkisiyle Alevilerin siyasal tarihleri yer yer gerçeklerden uzaklaşmış, abartılarla ve zorlamalarla süslenmiş bir tarihe dönüşmüştür. İki kitap olarak kurgulanan Alevilerin Siyasal Tarihi, inanca dair herhangi bir tartışma yapmadan, kolay olmasa da resmi Alevi tarihinin dışına çıkarak, abartılarla ve efsanelerle beslenmiş Alevi tarih anlatımını da sorgulayan bir çalışma… Pir-i Sani kabul edilen Balım Sultan`ın bir Osmanlı memuru olduğunu yazmak gibi… Şah İsmail`in enginliğinin yanı sıra zalimliğini de görmek gibi… Alevilikle, iktidarın asla örtüşmediğini yazmak gibi… XVI. yüzyıl sonundan 1960`lara kadar birkaç istisna dışında Alevi dünyasında sessizliğin ve kabullenmenin neredeyse doğal bir geleneğe dönüştüğünü belirtmek gibi… Talat Paşa başta olmak üzere, dönemin Şeyhülislamları dahil birçok kişiyi Bektaşi ilan etmenin sokakta ve öğretide hiçbir karşılığının olmadığını yazmak gibi… Atatürk`ün Hacı Bektaş ziyaretinin resmi tarihte yalnızca bir tek satırla geçtiğini, Mustafa Kemal`i Hacıbektaş`ta Ceme katmanın, kılıç kuşatmanın gerçekleri yansıtmadığını belirtmek gibi… I. Meclis`te Meclis Başkanvekili seçilen Cemalettin Çelebi`nin Meclise hiç gelmemesinin ve ölümünün gerekçesinin üzerine gitmek gibi… Alevilerin Demokrat Parti`ye yöneldiğine dair tespitlerin fazlasıyla abartılı olduğunu seçim sonuçlarıyla göstermek gibi… Diyanet İşleri Başkanlığı`nın 27 Mayıs sonrası tam anlamıyla kurumsallaştırıldığını ve kentlerde görünür hale gelen Alevilere yönelik saldırıların bilinçli olarak arttığını yazmak gibi daha bir çok konu işte bu birinci ciltte yer alıyor..

| Yayın Yılı: 2011 |496 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754069013 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Osmanlı Padişah Tuğraları

 

Suha Umur

 

Osmanlı hanedanlığını oluşturan padişahlarının yazılı alâmeti ve bir çeşit imzası olan tuğra, Osmanlı devletinin kuruluşundan saltanatın kaldırılmasına kadar önemini korumuş, çok değişik yerlerde kullanılmış, hat sanatının bir kolu olarak da giderek gelişmiş, devrini yaşamış ve tarihe mal olmuştur. Padişah tuğralarının okunuşunda yardımcı olmak, yazım kuralları ve şekilleri hakkında bilgi vermek amacında olan bu kitapta tuğranın kökeni ve yazılış biçiminin incelenmesinin yanı sıra, tuğra şeklindeki gelişim ve değişiklikler üzerinde durulmuş, her padişahın ve bazı şehzadelerin tuğraları tek tek incelenerek biçim ve yazım şekli açısından içerdiği özellikler konusunda açıklamalar getirilmiştir. Osmanlı Padişah Tuğraları, tuğraların rahat okunabilmesi için hazırlanmış temel kaynağın, bazı eklemelerle yapılan yeni baskısıdır.

| Yayın Yılı: 2011 |288 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 20×27 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754067248 | Dili: TÜRKÇE